اسناد و مدارک پزشکی

تعداد بازدید:۲۹۳۷

واحد اسناد و مدارک پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

1

فرشاد کارگر

مسئول واحد

۱- کنترل نهایی مدار ک و اسناد و رسیدگی و حصول اطمینان از صحت اعمال کنترلها ۲- برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت و عملکرد پرسنل بخش مربوطه ۳- بررسی و تهیه آمار روزانه و ماهیانه و سالیانه براساس فعالیتهای انجام شده در بیمارستان و ارسال به مقامات مافوق ۴- ثبت کدهای اختصاصی داده شده به پرونده بیمار در برنامه های HIS

2

آرش میرزایی

رسیدگی و ترخیص

  1. اخذ پرونده های بستری و سرپایی و ترخیص شده از واحد ترخیص ۲- تفکیک پرونده ها بر اساس بستری و سرپایی و نوع بیمه ۳- دریافت لیست کسورات از سازمان بیمه گر و اقدام جهت رفع مشکل ۴- تهیه صورتحساب بیمه مربوط به هر پرونده و تحویل آنها به کارشناس بیمه
3

مریم توحیدی

رسیدگی و ترخیص

 

 

آخرین ویرایش۳۱ تیر ۱۳۹۹