آزمایشگاه

تعداد بازدید:۲۶۰۴

بخش آزمایشگاه

نام ونام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

داود سجودی

مسئول آزمایشگاه

۱- نظارت برکلیه بخشهای آزمایشگاه اعم از فنی وغیر فنی ۲– نظارت بر اجرای صحیح انجام آزمایشات در کلیه بخشهای فنی ۳- آموزش پرسنل درخصوص انجام آزمایشات کار بادستگاههای جدید وآموزش پرسنل جدید الورود ۴- انجام سرویسهای هفتگی وماهیانه وسه ماهه دستگاه سل کانترسیسمکس

زهره بدری

کارشناس آزمایشگاه

۱- انجام آزمایش مجدد برروی موارد مشکوک درصورت لزوم ۲- کمک در امرآموزش دانشجویان وکارورزان ۳- کمک به سایر بخشهای آزمایشگاه در صورت افزایش پذیرش ۴- نظارت وهمکاری با کاردان بخش مربوطه درآزمایشگاه

 

 

لیلا یوسفی

کارشناس آزمایشگاه

جمیله اسکندرپور

کارشناس آزمایشگاه

سعید توحیدی

کارشناس آزمایشگاه

شاهین جهان پناه

پذیرش آزمایشگاه

۱-پ ذیرش بیماران با توجه به شماره نوبت آنها ۲- تطبیق دفترچه بیماران با خود بیمار ۳- دادن ظرفهای مخصوص جمع اوری نمونه های ادرار ومدفوع به بیماران ۴- قیمت زدن نسخ بیمه های آزمایشگاه

 
آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۵