شرح وظایف

تعداد بازدید:۲۸۲۷

رسالت واحد سلامت خانواده وجمعیت

خانواده واحد اصلی جامعه است. تغییر سریع جمعیتی، اجتماعی - اقتصادی بر الگوهای شکل گیری خانواده و زندگی خانوادگی اثر می گذارد و تغییرهای چشمگیری را در ترکیب و ساختار خانواده ها ایجاد می کند. برنامه های بهداشت باروری باید در خدمت نیاز زنان، نوجوانان، و جوانان باشند و ارایه اطلاعات مشاوره ای و خدمات را به آ ن ها مدنظر قرار دهد. با برقراری سیستم مراقبت های بهداشت اولیه (PHC) ؛ بهداشت مادر و کودک، تنظیم خانواده و تغذیه از اجزای مهم این سیستم شمرده شدند.

در حال حاضر واحد سلامت خانواده، جمعیت، تغذیه و مدارس با هدف ارتقای سلامت گروههای هدف مربوطه به شرح ذیل، تدوین و اجرای استراتژی های کاربردی در این زمینه فعالیت دارد. گروه های مدیریت سلامت خانواده، جمعیت، تغذیه و مدارس عبارتند از:

- گروه سلامت نوزادان، کودکان و شیر مادر (شامل: برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر، برنامه نوزادان، برنامه مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال، برنامه مراقبت از کودک سالم)

- گروه سلامت مادران

- گروه سلامت باروری و تنظیم خانواده

- گروه سلامت میانسالان و سالمندان

شرح وظایف مسئول واحد سلامت خانواده:

شرح وظایف:

شرح وظایف: کارشناس برنامه شیر مادر ومانا- شناسایی جمعیت تحت پوشش به تفکیک سن، جنس و منطقه شناسایی عوامل و مشکلات اثر گذار بر سلامت و شناسایی جمعیت در گیر در این عوامل آموزش و توانمند سازی با تنظیم واجرای برنامه های آموزشی در زمینه سلامت خانواده در سطوح مختلف -نظارت بر کمیت وکیفیت خدمات وبرنامه ها با ضوابط تعیین شده بررسی وبرنامه ریزی وتعیین اهداف در زمینه سلامت خانواده در قالب سیاست های وزارت بهداشت-نکهداری سوابق اطلاعات وداده های موجود در برنامه وتجزیه وتحلیل وارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ها-تهیه واجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به واحد سلامت باروری

کارشناس سالمندان و میانسالان

شرح وظایف

 • برنامه ریزی در زمینه خدمات سالمندان و میانسالان
 • نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات سالمندان و میانسالان
 • تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات برنامه سالمندان و میانسالان
 • اجرای برنامه های آموزشی برنامه سالمندان و میانسالان

برنامه سالمندان شامل:

 • آموزش کتابچه های شیوه زندگی سالم به سالمندان و خانواده آنان
 • تشکیل کمیته سلامت سالمندان هر ۲ ماه یکبار
 • تجزیه و تحلیل آمار و شاخص های برنامه
 • برگزاری کارگاههای آموزشی کتابجه های شیوه زندگی سالم در سالمندی جهت پرسنل

برنامه میانسالان شامل:

 • آموزش سرطان سینه، سرویکس، عفونتهای شایع زنان و... به زنان گروه هدف
 • آموزش سرطان سینه، سرویکس، عفونتهای شایع زنان و... به پرسنل بهداشتی
 • معاینه سینه ( CBE ) و گرفتن پاپ اسمیر در زنان گروه هدف
 • بررسی آمار سرطان و سینه و پاپ اسمیر و تجزیه و تحلیل آنها

کارشناس سلامت باروری

شرح وظایف

 • · تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات برنامه سلامت باروری
 • اجرای برنامه های آموزشی برنامه سلامت باروری
 • نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات در برنامه تنظیم خانواده براساس بخشنامه های کشوری درمراکز شهری و روستایی و مراکز خصوصی و کارخانجات
 • جمع آوری و جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمار موجودی مصرفی داروهای بهداشتی مراکز محیطی و خصوصی مرکز بهداشت
 • بررسی و برآورد داروهای پیشگیری از بارداری و تجهیزات هر ۶ ماه یکبار جهت شهرستان (با توجه به مصرفی) و تحویل از انبار دارویی معاونت بهداشتی
 • بررسی مصرفی ماهیانه مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای شهری و خصوصی و مراکز روستایی و ارسال داروهای پیشگیری از بارداری هر ۲ ماه یکبار
 • بررسی نحوه مصرف داروهای پیشگیری در مراکز شهری و روستایی با توجه به دفتردارویی و دفتر تنظیم خانواده و پرسش از مراجعین
 • برآورد نیاز دفتر و فرمهای تنظیم خانواده جهت واحدهای محیطی مرکز بهداشت و بخش خصوصی
 • برنامه ریزی و هماهنگی برون بخشی جهت پیشبرد برنامه تنظیم خانواده (بهزیستی کمیته امداد)
 • اجرای برنامه های آموزشی دستور العمل نحوه مصرف وسایل پیشگیری از بارداری جهت کلیه کارکنان بهداشت خانواده بهورزان پزشکان خانواده و مامای خانواده و بخش خصوصی در طول سال
 • بازدید از مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت و مراکز خصوصی در طول سال
 • بررسی اطلاعات و استخراج شاخص های مرتبط با برنامه های تنظیم خانواده و ارسال پس خوراند به مراکز شهری و روستایی
 • بررسی مشکلات موجود مربوط به برنامه تنظیم خانواده در واحدهای محیطی و پیگیری و... تا رفع آن
 • هماهنگی درخصوص برگزاری هفته تنظیم خانواده
 • تهیه و تنظیم گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها هر ۳ ماه یکبار
 • تهیه برنامه عملیاتی سالیانه برنامه سلامت باروری
 • تشکیل کمیته مجوز توبکتومی

 

کارشناس کودکان و شیر مادر

شرح وظایف

 • برنامه ریزی در زمینه خدمات کودکان و شیرمادر
 • نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات کودکان و شیرمادر
 • تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات برنامه کودکان و شیرمادر
 • اجرای برنامه های آموزشی برنامه کودکان) مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال- مراقبت ادغام یافته کودک سالم - نظام مراقبت مرگ ۵۹-۱ ماهه) و شیر مادر در سطوح مختلف
 • بررسی موارد فوت نوزادان و مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه
 • تایید و نظارت بر صدور کالا برگ شیر مصنوعی
 • برگزاری کمیته کاهش مرگ و میر کودکان ۵۹-۱ ماهه خارج بیمارستانی بصورت فصلی
 • جمع بندی اطلاعات و داده های آماری و وارد کردن آنها در نرم افزار نظام مدیریت سلامت کودکان
 • انجام پایش های برنامه های کودک سالم و مانا از مراکز تحت پوشش
 • انجام بازدید از بیمارستانها در برنامه مرگ کودک ۵۹-۱ ماهه
 • تهیه و توزیع مطالب و تراکت های آموزشی در رابطه با برنامه و انجام مداخلات در برنامه ها برای افزایش شاخص ها
 • برآورد صحیح از مکملهای مورد نیاز برنامه کودکان
 • ارزیابی بیمارستانهای دوستدار کودک
 • جمع آوری و بررسی و تحلیل آمار و عملکرد برنامه ها
 • بررسی عملکرد و ارزشیابی نیروها و برگزاری کارگاه های آموزشی
 • تهیه برنامه عملیاتی سالیانه برنامه کودکان

کارشناس مادران

شرح وظایف

 • برنامه ریزی در زمینه خدمات مامایی
 • نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات مامایی
 • تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات برنامه مادران
 • نظارت بر کیفیت وکمیت خدمات برنامه مادران
 • اجرای برنامه های آموزشی برنامه مراقبت ادغام یافته سلامت مادران
 • برگزاری کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد بصورت فصلی
 • برگزاری کارگاه بوکلت چارت مراقبت های ادغام یافته ماردان جهت پرسنل محیطی
 • تشکیل کمیته های مرگ و میر مادران و زایمان ایمن
 • تامین مکمل های دوران بارداری و پس از زایمان و توزیع در مراکز شهری و روستایی
 • تهیه برنامه عملیاتی سالیانه برنامه مادران
 • نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه اجرای مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران
 • تجزیه و تحلیل و محاسبه شاخصهای برنامه ماردان
 • تهیه و تنظیم مطالب آموزشی، پمفلت آموزشی، جزوه و مقالات آموزشی برنامه مادران
 • نظارت بر برگزاری کلاس آمادگی زایمان
آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۳۹۵