داخلی

تعداد بازدید:۲۷۸۳

پرسنل بخش داخلی

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

آرزو ملکی

سرپرستار

 • بررسیوضعیتموجوددرواحدتحتنظارتبهمنظورتعیینمشکلاتمرتبطباارائهخدماتوکیفیتمراقبت
 • تعیینوظایفکارکنانتحتنظارت (تقسیمکار)
 • تنظیمبرنامهکارکارکنانتحتنظارتدرشیفتهایمختلف
 • برنامهریزیجهتتحویلوتحولتجهیزاتواحدمربوطهدرهرشیفتکاری
 • برپاییکنفرانسهایداخلیجهتافزلیشسطحدانشومهارتحرفهایپرستاران

فهیمه داننده

پرستار

 • ارزشیابینتایجخدماتارائهشدهبهمددجوودرصورتلزومبررسیوبرنامهریزیمجددبهمنظورارائهمراقبتهایلازم
 • ارائهاقداماتپرستاریجهتکنترلدرد
 • ارائهاقداماتپرستاریقبلوبعدعمل
 • آمادهسازیممدجوجهتترخیص
 • اقداماتمناسبدرجهتتامینایمنیبیماریامددجویاپیشگیریازحوادثاحتمالی
 • انجاماقداماتضروریبهمنظورپیشگیریازعفونتها
 • شرکتدرتیمبحرانواجرایوظایفمحولهازپیشتعیینشدهدرموقعیتهاوحوادثغیرمترقبه

شیوا باوفا

پرستار

معصومه مدنی

پرستار

شیدا شاکرپور

پرستار

زهرا کریمی

پرستار

 

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹