واحد نگهبانی و انتظامات

تعداد بازدید:۲۹۰۹

واحد نگهبانی و انتظامات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

ابراهیم قویدل

انتظامات

  1. دقت در انجام امور محوله
  2. دارا بودن اطلاعات و مهارتهای لازم مرتبط با وظایف شغلی
  3. در دسترس بودن و پاسخگویی به موقع به مسئولین
  4. انجام امور طی بازه زمانی تعیین شده

 

۲

حمزه آزاد

انتظامات

۳

جعفر نجفی

انتظامات

۴

بهلول علیدخت

انتظامات

۵

مهدی حامد

انتظامات

6

شعبان اکبری

انتظامات

 
آخرین ویرایش۳۱ تیر ۱۳۹۹