رسالت ،ارزشها و چشم انداز

تعداد بازدید:۲۹۲۴

رسالت: 

ارتقای سطح سلامت جامعه ازطریق درک وبرآورده نمودن نیازهای بهداشتی، درمانی ورفاهی بیماران وهمراهان آنان درچارچوب ارزشهای اخلاقی واسلامی.

ارزشها:

  • بیمار محوری
  • کرامت کارکنان
  • تعالی جویی و تفکر ناب
  • مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی
  • همدلی و مشارکت جویی
  • دانش محوری

 

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۳۹۵