درآمد

تعداد بازدید:۲۳۱۸

 

واحد درآمد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

رضا فتاحی

مسئول واحد

  1. نظارت و پیگیری مستمر بر وصول مطالبات واحدهای تابعه از موسسات طرف قرارداد ۲- نظارت و پیگیری مستمر بر رفع مشکلات کسورات واحدهای تابعه از موسسات طرف قرارداد ۳- جمع آوری درآمدهای وصولی و انتقال آن به حساب درآمد خزانه ۴- نظارت و پیگیری بر تهیه و تنظیم اسناد و صورتحساب های ارسالی به موسسات طرف قرارداد

۲

علیرضا برومند

بیمه گری

  1. انجام فعالیتها، پیگیریها و رایزنیهای لازم و ایجاد ارتباطات و تعاملات مناسب با سازمانهای بیمه گر ۲- جمع آوری، مطالعه و نگهداری کلیه تفاهم نامه ها و قراردادهای فیمابین بیمارستان و سازمانهای بیمه گر ۳- کنترل و تکمیل اسناد مالی مورد نیاز سازمانهای بیمه گر با توجه به نوع بیمع بیمار ۴- ارسال اسناد تکمیل شده برای نمایندگان سازمانهای بیمه گر و اجام کلیه پیگیریهای لازم برای دفاع از اسناد و رفع نواقص احتمالی
 
آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹