سوپروایزر بالینی

تعداد بازدید:۲۸۶۰

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

سهیلا فرهمند

سوپروایزر

۱- مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز

۲- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی های واحدهای زیربط با همکاری سایر مسئولین

۳- ارائه پیشنهاد لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری و مامایی

۲

سهیلا اجلالی

سوپروایزر

۳

مهناز سمائی

سوپروایزر

۴

راحله میرزایی

سوپروایزر

5

اختر اجلالی سوپروایزر
 
آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹