پذیرش و نوبت دهی

تعداد بازدید:۳۰۵۲

 

واحد پذیرش بیمارستان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

1

مهسا طلعت

متصدی پذیرش ارسال پرونده بیماران به بخش مربوطه به همراه بیمار ۲- ثبت دقیق و کامل اطلاعات هویتی بیمار و مشخصات بستری در رایانه و برگ پذیرش ۳- پذیرش و تشکیل پرونده برای بیماران بستری طبق دستورالعمل پذیرش ۴- اخذ رضایت نامه درمانی و جراحی از بیماران
2

محدثه طاحونی

متصدی پذیرش

3

یگانه شاهی

متصدی پذیرش

 

 

واحد پذیرش درمانگاه تخصصی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

1 حبیب اله کیانی

متصدی پذیرش

  1. ثبت دقیق و کامل اطلاعات هویتی بیمار و مشخصات بستری در رایانه و برگ پذیرش ۲- ارسال پرونده بیماران به بخش مربوطه به همراه بیمار
 

 

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹