رئیس امور اداری

تعداد بازدید:۲۹۲۸

نام ونام خانوادگی: سلیمان فروغی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت دولتی

شماره تلفن: ۳۲۸۲۸۴۰۰

 

شرح وظایف:

۱- ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه های اداری و یا تهیه و ارسال بخشنامه داخلی اداری به واحدها

۲- نظارت بر حسن انجام امور مربوط به واحدها و پایش مستمر واحدهای بیمارستان

۳- مطالعه و بررسی آئین نامه ها و بخشنامه های اداری واصله از دانشگاه وزارت و معاونت توسعه مدیریت

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹