اطفال

تعداد بازدید:۲۴۳۲

پرسنل بخش اطفال

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

زیبا مسرت

 

 

سرپرستار

 • بررسیوضعیتموجوددرواحدتحتنظارتبهمنظورتعیینمشکلاتمرتبطباارائهخدماتوکیفیتمراقبت
 • تعیینوظایفکارکنانتحتنظارت (تقسیمکار)
 • تنظیمبرنامهکارکارکنانتحتنظارتدرشیفتهایمختلف
 • برنامهریزیجهتتحویلوتحولتجهیزاتواحدمربوطهدرهرشیفتکاری
 • برپاییکنفرانسهایداخلیجهتافزلیشسطحدانشومهارتحرفهایپرستاران

 

فرشته امیری

 

پرستار

 • پذیرشنوزاد
 • برقراریارتباطمناسببانوزادوخانواده
 • برقراریمحیطایمنوآرامبهمنظورپیشگیریازتحریکاتعصبی
 • اکسیژندرمانیوپیشگیریازعوارضآن
 • اجرایدارودرمانیباتوجهبهمیزانداروهایتجویزشده
آرزو دژکام

 

 

پرستار

 • پذیرشنوزاد
 • برقراریارتباطمناسببانوزادوخانواده
 • برقراریمحیطایمنوآرامبهمنظورپیشگیریازتحریکاتعصبی
 • اکسیژندرمانیوپیشگیریازعوارضآن
 • اجرایدارودرمانیباتوجهبهمیزانداروهایتجویزشده

 

زهرا عسگری

 

پرستار

 • پذیرشنوزاد
 • برقراریارتباطمناسببانوزادوخانواده
 • برقراریمحیطایمنوآرامبهمنظورپیشگیریازتحریکاتعصبی
 • اکسیژندرمانیوپیشگیریازعوارضآن
 • اجرایدارودرمانیباتوجهبهمیزانداروهایتجویزشده

لاله نوظهور

 

 

پرستار

 • پذیرشنوزاد
 • برقراریارتباطمناسببانوزادوخانواده
 • برقراریمحیطایمنوآرامبهمنظورپیشگیریازتحریکاتعصبی
 • اکسیژندرمانیوپیشگیریازعوارضآن
 • اجرایدارودرمانیباتوجهبهمیزانداروهایتجویزشده
 
آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹