اتاق عمل

تعداد بازدید:۳۲۰۳
پرسنل اتاق عمل

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

فاطمه عباسی

سرپرستار

 • بررسی وضعیت موجود در واحدتحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
 • تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
 • تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف
 • برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری
 • برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزلیش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران

 

لاله همرنگ

تکنیسین

اتاق عمل

 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرستار مربوطه
 • اطمینان یافتن از سالم بودن و کارایی دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز عمل جراحی قبل از شروع عمل
 • آشنایی با روش های استریلیزاسیون و ضدعفئنی و بکارگیری آنها
 • کنترل اتاق عمل با لوازم و وسایل جراحی لازم بر طبق لیست عمل جراحی
 • کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته های وسایل

 

علی توکلی

تکنیسین

اتاق عمل

 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرستار مربوطه
 • اطمینان یافتن از سالم بودن و کارایی دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز عمل جراحی قبل از شروع عمل
 • آشنایی با روش های استریلیزاسیون و ضدعفئنی و بکارگیری آنها
 • کنترل اتاق عمل با لوازم و وسایل جراحی لازم بر طبق لیست عمل جراحی
 • کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته های وسایل

 

شیرین فریدی

تکنیسین

اتاق عمل

 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرستار مربوطه
 • اطمینان یافتن از سالم بودن و کارایی دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز عمل جراحی قبل از شروع عمل
 • آشنایی با روش های استریلیزاسیون و ضدعفئنی و بکارگیری آنها
 • کنترل اتاق عمل با لوازم و وسایل جراحی لازم بر طبق لیست عمل جراحی
 • کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته های وسایل

 

موسی عباسی

تکنیسین

اتاق عمل

 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرستار مربوطه
 • اطمینان یافتن از سالم بودن و کارایی دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز عمل جراحی قبل از شروع عمل
 • آشنایی با روش های استریلیزاسیون و ضدعفئنی و بکارگیری آنها
 • کنترل اتاق عمل با لوازم و وسایل جراحی لازم بر طبق لیست عمل جراحی
 • کنترل و اطمینان از استریل بودن لوازم و بسته های وسایل

 

 

فاطمه بیابانی

 

تکنیسین

هوشبری

 • دریافت دستور و برنامه تقسیم کار از سرپرستار اتاق عمل
 • اطلاع از وچود داده های مورد نیاز و امکانات بیهوشی موجود و گزارش موارد ناکافی و یا کمبودها
 • آشنایی با روش های استریلیزاسیون و ضدعفونی و کاربرد آن و رعایت در تمام مراحل عمل
 • آماده نمودن کلیه دستگاه هاو لوازم مورد نیاز بیهوشی بر طبق لیست عمل جراحی
 • کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی مورد نیاز

زهرا نظری

تکنیسین

هوشبری

 • دریافت دستور و برنامه تقسیم کار از سرپرستار اتاق عمل
 • اطلاع از وچود داده های مورد نیاز و امکانات بیهوشی موجود و گزارش موارد ناکافی و یا کمبودها
 • آشنایی با روش های استریلیزاسیون و ضدعفونی و کاربرد آن و رعایت در تمام مراحل عمل
 • آماده نمودن کلیه دستگاه هاو لوازم مورد نیاز بیهوشی بر طبق لیست عمل جراحی
 • کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی مورد نیاز
 
 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۵