مسئول حراست

تعداد بازدید:۲۱۴۹

نام نام خانوادگی: شهباز پیری

شماره تلفن: ۳۲۸۲۳۲۸۳

 

شرح وظایف:

۱- کشف و گزارش تخلفات احتمالی

۲- نظارت بر روند دریافت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها بصورت متمرکز

۳- نظارت بر حفاظت فیزیکی دانشگاه و تهیه طرحهای حفاظت فیزیکی

۴- اهتمام و به کارگیری امر به معروف و نهی از منکر در همه امور

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۳۹۸