شرح وظایف

تعداد بازدید:۲۳۳۵

شرح وظایف واحد:

تعیین پراکندگی واحدهای بهداشتی تحت پوشش

مسئوولیت تیم نظارت واحدهای بهداشتی درمانی شهرستان و برنامه ریزی جهت آنها

بررسی و تطبیق نیروی انسانی واحدها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن

نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی و ادغام خدمات وهماهنگی واحدهای مختلف

بررسی و تأمین و پیگیری نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی

توزیع و اعزام نیروهای رسمی ـ طرحی ـ پیام آور و توجیه وظایف مربوطه

تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و با زآموزی حین خدمت رده های مختلف بهورز ـ کاردان ـ کارشناسان ستادی و غیره

بررسی وضعیت تجهیزات واحدهای بهداشتی ـ درخواست و تأمین نظارت بر توزیع تجهیزات

نظارت و تملک محل مناسب جهت احداث واحدهای بهداشتی

 

اجرای برنامه های پزشک خانواده و نظارت برحسن اجرای آن

نظارت بر آمارگیری سالیانه واحدهای تحت پوشش

کنترل زیج های حیاتی مراکز و خانه های بهداشت به صورت ماهیانه

هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه.

نظارت بر اجرای برنامه ثبت موارد فوت

محاسبه حقوق پزشکان وکاردانهای مامایی طرح پزشک خانواده

آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۳۹۵