مسئول دفتر پرستاری

تعداد بازدید:۴۰۹۷

 

نام ونام خانوادگی: رقیه ولیزاده

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شماره تلفن: ۳۲۸۲۸۴۰۰

 

شرح وظایف:

۱- برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات

۲- شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

۳- تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹