واحد تاسیسات و خدمات

تعداد بازدید:۲۴۵۱

واحد تاسیسات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

رسول مدیر

مسئول واحد

  1. تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات مرکزی ۲- نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تاسیساتی ۳- سرپرستی و نظارت بر لوله کشی ساختمانها و تعمیر وسایل تاسیساتی ۴- آموزش و راهنمایی کاردانها و تکنسین ها در زمینه نصب و آزمایش و بهره برداری و نگهداری تاسیسات

۲

نورالدین علیزاده

تکنسین تاسیسات

  1. بکارگیری وسایل و تجهیزات شغلی بطور مناسب ۲- یافتن روشهایی جهت ارائه بهتر خدمات ۳- پیگیری کامل کارها و وظایف محوله تا انتها ۴- انجام وظایف و برنامه های محوله به نحو مطلوب

۳

مراد لازمی

تکنسین تاسیسات

۴

اباذر اکبری

تکنسین تاسیسات

۵

مالک پورفیضی

تکنسین تاسیسات

۶

محرم علیزاده

تکنسین تاسیسات

۷

جبرائیل بشیری

تکنسین تاسیسات

 

واحد خدماتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

۱

حسین عبداللهی

خدماتی

۱- کمک و همراهی در آماده نمودن بیمار برای انتقال به بخشها

۲- گرفتن جواب آزمایش، عکسبرداری و تحویل به بخشها

۳- مسئولیت و حفظ و نگهداری و ایمن بیمار در هنگام نقل و انتقال

۴- کنترل صحت کارکرد برانکارد و صندلی چرخدار و گزارش به سرپرستار

۵- نظافت بخشها و اتاقها و نگهداری وسایل و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

 

۲

علی گلچین

خدماتی

۳

بهروز ملک زاده

خدماتی

۴

اکرم انوشه

خدماتی

۵

گلی نیکدل

خدماتی

۶

زهره بهبودیان

خدماتی

۷

روحیه سروی

خدماتی

۸

راسیم بهشتی

خدماتی

۹

اسماعیل قویدل

خدماتی

۱۰

مهدی رنجبر

خدماتی

۱۱

قاسم باوفا

خدماتی

۱۲

زینب داننده

خدماتی

۱۳

سیمین بهرامی

خدماتی

 

 

آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۳۹۵