ریاست بیمارستان

تعداد بازدید:۵۷۵۶

نام و نام خانوادگی : دکتر ملیحه محمد حسینی
مدرک تحصیلی : مختصص پاتولوژی
شماره تلفن : ۳۲۸۲۶۸۰۰

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۴۰۰