بیماریهای واگیر

تعداد بازدید:۵۱۲۳

واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها

پیشگیری وکنترل بیماریهای واگیر وغیر واگیر به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های نظام سلامت در کشور مطرح

بوده ومواجهه با ان نیازمند عزم ملی وتلاش همگانی است.

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها در جهت تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه، ناگزیر است از سیستم های

مراقبت اپیدمیولوژیک، پیشگیری، گزارشدهی، همه گیر شناختی، آموزش، مشاوره، پروفیلاکس، گوناگون، شناخت

عوامل، شناخت میزبان وشناخت محیط بهره گیرد.

شرح وظایف واحد مبارزه با بیماریهای واگیر

و ا حد مبارزه با بیماری ها از واحدهای تابعه مرکز بهداشت شهرستان است که اهم وظایف آن عبارتند از:

۱- جمع آوری اطلاعات مربوط به سلامت و بیماری در شهرستان و تجزیه و تحلیل آنها بمنظور شناسایی بیماری ها و

مشکلات بهداشتی شایع در شهرستان از طریق بخش خصوصی و دولتی و برنامه ریزی و اجرای راهکارهای مناسب

جهت مقابله با آنها در قالب برنامه های عملیاتی (بیماری های واگیر)

۲- برنامه ریزی و نظارت بر بیماریابی، اجرای موازین پیشگیری و پیگیری و درمان بیماری هایی که باید در کلیه واحدهای

بهداشتی درمانی سطح شهرستان (واگیر و غیر واگیر) تحت مراقبت باشند.

۳- برنامه ریزی و نظارت بر کشف و گزارش طغیان و اپیدمیها و کسب آمادگی لازم جهت مقابله با همه گیری بیماری های

مختلف در سطح کلیه واحدهای بهداشتی درمانی با توجه به وظایف هر واحد (بیماریهای واگیر و غیر واگیر)

۴- مشارکت در نیاز سنجی و آموزش کلیه کارکنان بهداشتی و برنامه ریزی، مشارکت و نظارت بر آموزش مردم در رابطه با

بیماری های مختلف و راه های درمان و پیشگیری از آنها (بیماری های واگیر و غیر واگیر)

۵- ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بیماری های گوناگون به مراجعه کنندگان

۶- تامین کلیه واکسن های مورد نیاز شهرستان و نگهداری آنها در شرایط و دمای مناسب (مدیریت زنجیره سرد) و توزیع

آنها در سطح مراکز واکسیناسیون شهرستان، جهت انجام واکسیناسون گروه های هدف

۷- برنامه ریزی و اجرای واکسیناسیون مناطق و جمعیت های آسیب پذیر (مانند اجرای طرح پولیو کودکان زیر ۵ سال

در تیم جمعیت سیاری)

۸- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای نظام مراقبت بیماریها جهت مهاجرین خارجی (در واحد مراقبت بهداشتی مرزی)

۹ ۹- انجام واکسیناسیون در گروه های خاصوآسیب پذیر (مننژیت وکزاز درسربازان وهپاتیت B درکارکنان بهداشتی

وافراد درمعرض خطر (مثل اطرافیان بیمار هپاتیتی، بیماران دیالیزی، مکان های نگهداری سالمندان وکودکان معلول،

رفتگران شهرداری، گروههای پزشکی وپیراپزشکی)

۱۰- برنامه ریزی و نظارت بر انجام واکسیناسیون در گروه های خاص (مننژیت و کزاز در سربازان و واکسیناسیون کزاز

دامدا روکشاورز ان)

۱۱- جمع آوری و ارسال گزارشات آمار مرتبط با بیماریها بصورت ماهیانه – فصلی و سالیانه به سطوح بالاتر

۱۲-پ ایش برنامه های مبارزه با بیماریها در سطح واحدهای بهداشتی درمانی شهرستان

۱۳- برگزاری کمیته های مختلف بیماریهای واگیر پیگیری مصوبات کمیته ها جهت ارتقاء نظام مراقبت بیماریها

در سطح شهرستان

۱۴- برنامه ریزی و کسب آمادگی جهت مقابله با شرایط اضطراری در بلایای طبیعی و بروز اپیدمیها

۱۵- آموزش کلیه کارکنان بهداشتی و آحاد مردم دررابطه با بیماری های مختلف و راه های درمان و پیشگیری از آنها

مناسبتهای بهداشتی بیماریهای واگیر

ردیف

مناسبتهای بهداشتی بیماریها

ردیف

مناسبتهای بهداشتی بیماریها

۱

روز جهانی سل

۸

روز جهانی هپاتیت

۲

روز جهانی بهداشت

۹

روز جهانی هاری

۳

هفته ایمن سازی

۱۰

روز ملی مبارزه با سل

۴

روز جهانی مالاریا

۱۱

روز ملی اطلاع رسانی هپاتیت

۵

روز جهانی بهداشت دست

۱۲

اغاز هفته پیشگیری از مسمومیت ها

۶

روز جهانی بیماریهای مشترک بین انسان وحیوان

۱۳

روز جهانی پنومونی (عفونت ریه)

۷

آغاز هفته ملی حذف مالاریا

(در مناطق مستعد)

۱۴

روز جهانی مبارزه با ایدز

 
آخرین ویرایش۰۱ شهریور ۱۳۹۵