کارپردازی

تعداد بازدید:۳۰۶۰

نام و نام خانوادگی: اباذر رزمجو

سمت: کارپرداز شبکه

تلفن تماس: ۲-۳۲۸۲۳۲۸۱

پرسنل واحد

نام و نام خانوادگی: محمد دانا

سمت: دستیار کارپرداز

 

 

آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۳۹۵